Sol·licitud de preinscripció a escoles bressol municipals de Santa Perpètua de Mogoda. Curs 2022-2023Dades de l’infant


Dades del primer/a pare, mare o tutor/a
Dades del segon/a pare, mare o tutor/a

Dades escolars de l’alumne/a

Plaça sol·licitada -- Pla d’estudis: LLA


Opció 1(*)
Opció 2
Opció 3

Criteris generals a l’efecte de barem

Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials

Criteris complementaris a l’efecte de barem

Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombresa vigent.
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Tarifació Social

Signatura

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades(RGPD), li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. La finalitat d’aquesta recollida de dades és la valoració dels requisits d’accés a la corresponent convocatòria de subvenció i seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’oficina d’atenció ciutadana, Pl. Vila num.6 Tanmateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el procés de preinscripció.